با شکوهترین عروسی با عروسی ساز

برگزاری جشن عروسی در مشهد